Erasmus + – edycja marzec 2020

1. Nazwa projektu: Europejskie staże drogą do sukcesu zawodowego
2. Wartość projektu: 36 174,00 euro
3. Program, z którego otrzymano dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Akcja 1. sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+
4. Cele projektu
Celem głównym jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych w zakresie praktycznych umiejętności oraz efektywności i rynkowności procesów kształcenia poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na poprawę zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów ZSO w branży fryzjerskiej, odzieżowej
  i graficznej.
 • Poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym, przełamania barier kulturowych
  i językowych.
 • Wyrównanie szans młodzieży ZSOd na europejskim rynku pracy .
 • Zapoznanie z innymi, często nowocześniejszymi technologiami i technikami niż te, które istnieją na lokalnym rynku pracy.
 • Wyrobienie u uczniów nawyku ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych niezbędnych dla zapewnienia mobilności na europejskim rynku pracy.
 • Przezwyciężenie stereotypów i zwiększenie poczucia świadomości bycia pełnoprawnym obywatelem Unii Europejskiej.


1. Nazwa projektu: Mobilni na europejskim rynku pracy 1
2. Wartość projektu: 124 340,00 euro
3. Program, z którego otrzymano dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Akcja 1. sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+
4. Cele projektu :
Celem głównym projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach oraz wzrost kompetencji językowych uczniów.

Cele szczegółowe projektu:

 • Rozwój kompetencji zawodowych.
 • Nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez ucznia w trakcie nauki w szkole.
 • Poznanie przez uczniów warunków i specyfiki pracy w zawodzie w zagranicznych firmach.
 • Możliwość nawiązania pierwszych kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować w przyszłości ofertą praktyk, stażu lub pracy po zakończonej edukacji.
 • Wzrost świadomości i motywacji do nauki, w tym do nauki języków obcych, jak i również przedmiotów zawodowych.
 • Podniesienie umiejętności pozaformalnych uczniów, tj. samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w nowych warunkach, umiejętność praktycznego komunikowania się za granicą.
 • Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty praktyk dla uczniów.
 • Zdobycie partnerów w celu podniesienia standardów praktyk na poziomie europejskim, porównanie sposobu organizacji staży w instytucji wnioskującej i partnerskiej. Zwiększenie europejskiego wymiaru szkoły.
 • Stworzenie profilu absolwenta technikum, jak pracownika o wysokich kwalifikacjach, zdolnego do pracy w międzynarodowym zespole, w środowisku wielokulturowym.


1. Nazwa projektu: Mobilni na europejskim rynku pracy 2
2. Wartość projektu: 107 540,00 euro
3. Program, z którego otrzymano dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny Akcja 1. sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+
4. Cele projektu :
Głównym celem projektu jest wielokierunkowy rozwój zawodowy i osobisty uczniów szkoły poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych.

Cele szczegółowe – uczniowie:

 • Rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz wzrost motywacji do nauki.
 • Rozwój kompetencji miękkich i społecznych oraz podniesienie umiejętności, tj. samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w nowych warunkach, umiejętność praktycznego komunikowania się za granicą.
 • Poznanie przez uczniów warunków i specyfiki pracy w zawodzie w zagranicznych firmach.
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznej firmie oraz możliwość nawiązania pierwszych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować w przyszłości ofertą praktyk, stażu lub pracy po zakończonej edukacji.
 • Wzrost tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów; poszerzenie horyzontów myślowych.

Cele szczegółowe – szkoła:

 • Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako szkoły rozwijającej się i odpowiadającej na aktualne potrzeby młodzieży.
 • Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty praktyk dla uczniów.
 • Zdobycie partnerów, w celu podniesienia standardów praktyk na poziomie europejskim, porównanie sposobu organizacji staży w instytucji wnioskującej i partnerskiej.
 • Zwiększenie europejskiego wymiaru szkoły.
 • Zdobycie większego doświadczenia w realizacji projektów unijnych.
 • Poprawa współpracy z lokalnym środowiskiem (pracodawcy, władze miasta).